Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

74 Надання послуг

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Временные рекомендации по обеспечению пожарной безопасности зданий и помещений автосалонов (выставок) по продаже автомобилей

 

ГУПО МВД Украины 14.10.93

Положення про органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України

 

Затверджено: наказ міністра оборони України від 31.12.96 р. № 402, зареєстр в міністерстві юстиції України 20.03.1997 р. за № 85/1889. Зміни: наказ МО України від 24.10.2016 р. N 552, від 10.05.2017 р. N 259

Сборник №1 типовых инструкций по охране труда рабочих массовых профессий предприятий и объединений Украинского общества глухих

 

Утвержден: Центральное правление УТОГ, 11.11.1987г.;

Сборник №2 типовых инструкций по охране труда рабочих массовых профессий предприятий и объединений Украинского общества глухих

 

Утверждаю: Центральное правление УТОГ, 11.11.1987г.;

Сборник №3 инструкций по охране труда рабочих массовых профессий швейного, трикотажного производства на предприятиях Украинского общества глухих

 

Утвержден: Центральное правление УТОГ, 29.07.1988г.;

Правила техники безопасности и производственной санитарии для фотопредприятий

 

Утвержден: Министерство бытового обслуживания населения РСФСР 28.04.1984г.№ 171;

Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на геологоразведочных работах

 

мінгеології СРСР 25.09.1974.

Правил по технике безопасности и производственной санитарии для предприятий

 

Министерство бытового обслуживания населения РСФСР 1984г.

Положення про порядок придбання, збереження, обліку зберігання і використання бойової, нарізної зброї та боєприпасів до неї підрозділами ВОХР мінзв'язку України

 

мінзв'язку України Наказ від 12.01.96 №1

Програма розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки

 

Затв. Постан. КМУ від 8.08.2001 р. N 952

Інструкція з обслуговування аварійно-рятувальними службами

 

Наказ МНС України та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 31.03.2003 N 86. Зареєстр. в Мінюст України 18.04.2003 р. за N 311/7632

Типовая инструкция для работников полевых подразделений по ориентированию на местности

 

Мингеологии СССР, 25.12.1984 г.

Типовая инструкция по безопасному ведению геологоразведочных работ в лавиноопасных районах

 

Мингеологии СССР, 1985

Технологическая инструкция для работников прачечных

 

Інструкція з охорони праці для прибиральника виробничих приміщень

 

Інструкція з охорони праці для двірника

 

Інструкція з охорони праці для перукаря

 

Інструкція з охорони праці під час роботи електропраскою

 

Інструкція з охорони праці під час роботи на круглов'язальній машині

 

Інструкція з охорони праці для прибиральника службових приміщень

 

Інструкція з охорони праці для майстра манікюрного кабінету

 

Инструкция по технике безопасности уборщицы

 

Инструкция по охране труда для дворника

 

Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии для рабочих при механизированной уборке снега

 

Утв. Приказ Минжилкоммунхоз РСФСР от 19.03.80 г. № 156

Инструкция по эксплуатации станции автоматической системы водяного пожаротушения

 

Инструкция по охране труда для уборщиков производственных и служебных помещений

 

КНД 41-00032626-00-316-98 Галузева система управління безпекою руху на транспорті підприємств і організацій Держкомгеології України. Методичні вказівки

 

Держкомгеології України 01.09.98 наказ № 129.

НАОП 8.5.10-1.02-75 Основные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений при поисках и разведке полезных ископаемых

 

мінгеологіі СРСР 1975. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Основні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими ізотопними джерелами випромінювань при пошуках і розвідці корисних копалин»

НАОП 8.5.10-1.04-79 Правила пожарной безопасности для геологоразведочных организаций и предприятий

 

Утвержден: Министерство геологии СССР 7 августа 1979 г.; У державному реєстрі ДНАОП станом на 01.01.2003р., цей документ має назву: Правила пожежної безпеки для геологорозвідувальних організацій і підприємств, Мінгеології СРСР 1979;

НАОП 8.5.10-4.01-95 Система управління охороною праці на підприємствах, в організаціях та установах державного комітету України по геології і використанню надр /СУОП/

 

Держкомгеології України 09.06.1995.

НАОП 8.5.10-4.02-79 Положение о службе радиационной безопасности геологического учреждения

 

мінгеології СРСР 1979. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Положення про службу радіаційної безпеки геологічної установи»

НАОП 8.5.10-5.01-86 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на геолого-разведочных работах

 

Утвердено: Мингеологии СССР, 25 сентября 1974 г.;Изд второе — М .: Недра, 1986; У покажчику нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 липня 2009 року цей документ має назву: Інструкція щодо надання першої допомоги при нещасних випадках на геолого-розвідувальних роботах, Мінгеології 1986;

НАОП 8.5.10-5.05-83 Система единых для отрасли команд и сигналов безопасности, обязательных при производстве геологоразведочных работ

 

мінгеології СРСР 1983. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Система єдиних для галузі команд і сигналів безпеки, обов'язкових при проведенні геологорозвідувальних робіт»

НАОП 8.5.10-5.07-81 Сборник типовых инструкций по охране труда для рабочих, занятых на геологоразведочных работах

 

мінгеології СРСР, Держгіртехнагляд СРСР 1981. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Збірник типових інструкцій з охорони праці для робітників, які зайняті на геологорозвідувальних роботах»

НАОП 8.5.10-5.10-84 Типовая инструкция по охране труда для рабочих, занятых приготовлением промывочных жидкостей, применяемых при бурении скважин на твердые полезные ископаемые

 

мінгеології СРСР 1984. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Типова інструкція з охорони праці для робітників, які зайняті приготуванням промивальних рідин, що використовуються при бурінні свердловин на тверді корисні копалини»

НАОП 8.5.20-4.01-88 Положение о правах, обязанностях и ответственности руководителей и специалистов объединений, предприятий, учреждений и организаций системы главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР за состояние охраны труда и техники безопасности

 

Головне управління геодезії та картографії при Раді міністрів СРСР 17.10.1988. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Положення про права, обов'язки та відповідальність керівників і спеціалістів об'єднань, підприємств, закладів і організацій системи Головного управління геодезії та картографії при Раді міністрів СРСР за станом охорони праці і техніки безпеки»

НАОП 9.0.00-4.02-85 Положение об организации управления охраной труда в жилищно-коммунальном хозяйстве УССР

 

Постановление коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства УССР и президиума Украинского республиканского комитета профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий от 30.12.85 № 88/36 О введении в действие Положения об организации работы по охране труда и Положения об управлении охраной труда в системе жилищно-коммунального хозяйства УССР.

НАПБ 01.026-90 Правила пожарной безопасности для организаций и объектов Госкомгидромета СССР

 

Держкомгідромет СРСР 05.07.1990. Узгоджено: ГУПО МВС СРСР 10.10.90

НАПБ 07.018-2001 Про впорядкування умов оплати праці працівників професійної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

 

Постанова КМУ від 17.11.2001 р. N 1539. Із змінами: Постанова КМУ N 873 від 04.06.2003 р., N 965 від 24.09.2005 р.

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

 

Затверджено: наказ МНС України № 126 від 19.10.2004 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 р. за № 1410/10009 Зі змінами: наказ МНС України від 18.02.2008 р. N 128, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2008 р. за N 413/15104; наказ МНС України від 24.02.2012 р. N 537, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 р. за N 414/20727

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

 

Затверджено: наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 р. за № 252/26697. Зміни: наказ МВС 15.08.2016 р. № 810, від 31.07.2017 р. N 657

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні

 

Введені в дію наказом МВС України від 22.06.95 №400. Зареєстрований 14.07.95 №219/ 755 мін'юст України.

НАПБ В.01.014-96/850 Правила пожежної безпеки для геологорозвідувальних організацій та підприємств

 

Держкомгеології України 1996. Узгоджено: УДПО МВС України 26.07.199

НАПБ В.01.018-81/918 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій УТОС

 

Затверджено:Президія Центральн. правління УТОС 08.09.1981, Узгоджено: УПО МВС УРСР, 15.05.81 діє з: 08.09.1981

НАПБ В.01.044-90/918 Правила пожарной безезопасности для предприятий и объединений Украинского общества глухих

 

Утвержден: Центральное Правлениея УТОГ, 08 февраля 1990г. ; У реєстрі ДНАОП станом на 01.01.2003 цей документ має назву Правила пожежної безпеки для підприємств і об'єднань Українського товариства глухих, Центральне правління УТОГ, 01.06.1990

НПАОП 74.2-1.01-89 Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах

 

Головне управління геодезії та картографії при Раді міністрів СРСР 09.02.1989 В реестре НПАОП этот документ носит название «Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах (ПТБ-88)»

НПАОП 74.2-1.02-90 Правила безопасности при геологоразведочных работах

 

Министерством геологии СССР 27 марта 1990 г.

НПАОП 74.2-1.03-83 Правила по технике безопасности при производстве наблюдений и работ на сети Госкомгидромета

 

Утверждены: Заместитель Председателя Госкомгидромета 31.05.1982 г. НПАОП буде використовуватись у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025 р.: наказ ДСНС від 31 серпня 2017 року N 473

НПАОП 74.2-1.04-86 Правила безопасности при эксплуатации ракетно-артиллерийских противоградовых комплексов

 

Держкомгідромет СРСР 17.07.1986. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила безпеки при експлуатації ракетно-артилерійських комплексів"

НПАОП 74.2-1.05-69 Правила техники безопасности при сооружении и эксплуатации предприятий и объектов связи гидрометслужбы

 

Держкомгідромет СРСР 07.05.1969. В Покажчику НПАОП цей документ має назву "Правила техніки безпеки при спорудженні та експлуатації підприємств і об’єктів зв’язку гідрометслужби"

НПАОП 74.2-1.06-92 Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах та бурінні свердловин технічного призначення

 

25.11.92 Держгіртехнагляд України; 05.10.92 Держвуглепром України;

НПАОП 74.2-1.09-91 Правила безпеки праці при експлуатації засобів навігаційного обладнання при виконанні гідрографічних робіт

 

мінморфлот СРСР 1991

НПАОП 74.2-3.01-86 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, осуществляющим наблюдения и работы по гидрометеорологическому режиму окружающей среды

 

Держкомгідромет СРСР 20.03.1986/ НПАОП буде використовуватись у гідрометеорологічній діяльності до 01.01.2025 р.: наказ ДСНС від 31 серпня 2017 року N 473

НПАОП 74.2-3.10-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, занятым на геологических, топографо-геодезических, изыскательских, землеустроительных работах и в картографическом производстве

 

Держкомпраці СРСР 24.06.1980 Постанова №180/П-7 . Зміна 1: 21.08.1985 Постанова №289/П-8. Зміна 2: 06.11.1986 Постанова №476/П-12 В реестре НПАОП этот документ носит название «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, якізайняті на геологічних, топографо-геодезичних, розвідувальних, землеулаштувальних роботах та в картографічному виробництві.»

НПАОП 74.2-3.35-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим, осуществляющим наблюдения и работы по гидрометеорологическому режиму окружающей среды

 

Держкопраці СРСР 24.07.1980 Постанова №180/П-7. Зміни: 21.08.1985 Постанова №289/П-8 В реестре НПАОП этот документ носит название «Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, що здійснюють нагляд і роботи щодо гідрометеорологічного режиму навколишнього середовища. »

НПАОП 74.2-5.01-84 Инструкция по технике безопасности при ведении капитальных маркшейдерских и специальных топографо-геодезических работ

 

Союзмаркштрест Головного управління геодезії та картографії при Раді міністрів СРСР 1984 В реестре НПАОП этот документ носит название «Інструкція з техніки безпеки при проведенні капітальних маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних робіт»

НПАОП 74.2-5.12-90 Інструкція щодо безпечного ведення морських інженерногеологічних робіт КР 39-024-90. Геодезична служба

 

міннафтогазпром Держгіртехнагляд СРСР 1990

НПАОП 74.2-7.05-86 Работы инженерно-геологические морские. Пробоотбор. Требования безопасности

 

міннафтогазпром СРСР, Держгіртехнагляд СРСР 1986 В реестре НПАОП этот документ носит название «Роботи інженерногеологічні морські. Пробовідбір. Вимоги безпеки». Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 74.2-7.06-86 ССБП. Роботи інженерно-геологічні морські. Загальні вимоги безпеки

 

міннафтогазпром СРСР Держгіртехнагляд СРСР 1986. Не включений до Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці, затвердженого наказом Держпраці від 10.07.2017 р. N 88

НПАОП 74.81-1.08-86 Правила техники безопасности и производственной санитарии для фотопредприятий системы Минбыта УССР

 

У реєстрі ДНАОП станом на 01.01.2003р. цей документ має назву: Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для фотопідприємств системи Мінпобуту УРСР, Мінпобут УРСР 10.10.1986; Дивись: Правила техники безопасности и производственной санитарии для фотопредприятий;

НПАОП 74.82-7.85-84 Производство тары и работы упаковочные. Требования безопасности

 

мінприлад СРСР 1984. В Покажчику НПАОП цей документ називається "Виробництво тари і роботи пакувальні. Вимоги безпеки"

ОСТ 29.12.4.001-82 Книжкова торгівля. Підприємства та організації системи Держкомвидаву СРСР. Вимоги безпеки

 

Держкомвидав СРСР 1982

ОСТ 41-06-268-86 Радиационный контроль при использовании источников ионизирующих излучений в геологии. Контролируемые параметры, объем и частота проведения контроля, перечень методов контроля

 

мінгеологіі СРСР 1986.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Радіаційний контроль при використанні джерел іонізуючих випромінювань у геології. Параметри, що контролюються, обсяг та частота проведення контролю, перелік методів контролю»

ОСТ 58-08-85 Процесс обработки киноматериалов. Требования безопасности

 

Держтелерадіо СРСР 1985.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Процес оброблення кіноматеріалів. Вимоги безпеки»

ОСТ 68.12.0.06-87 Анализ причин производственного травматизма в организациях топографо-геодезического производства

 

Головне управління геодезії та картографії при Раді міністрів СРСР 1987.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Аналіз причин виробничого травматизму в організаціях топографо-геодезичного виробництва»

ПБТРВ-73 Правила безопасности при транспортировании радиоактивных веществ

 

МВД СССР, МЗ СССР 27.12.1973 № 1139-73.

ПІ 9.0.20-196-2002 Примірна інструкція з охорони праці для інспекторів з інвентаризації бюро технічної інвентаризації

 

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України

РД 204 УРСР 212-87 Рекомендації щодо застосування існуючих ефективних засобів підвищення технічного рівня безпеки праці в житловому господарстві

 

мінжитлокомунгосп УРСР 1988

РДП 204 УРСР 027-90 Положення про організацію управління охороною праці в житлово-комунальному господарстві

 

мінжитлокомунгосп УРСР 1990

РТМ 204 УРСР 068-93 Знаки безпеки для системи житловокомунального господарства УРСР

 

мінжитлокомунгосп УРСР 15.06.1993

РТМ 204 УССР 068-82 Знаки безопасности для системы жилищно-коммунального хозяйства УССР

 

РТМ устанавливает форму, размеры, цвета знаков безопасности, не вошедших в ГОСТ 12.4.026-76

СП 2672-83 Единые санитарные правила для предприятий (производственных объединений), цехов и участков, предназначенных для использования труда инвалидов и пенсионеров по старости

 

мінохорони здоров'я СРСР 1983.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Єдині санітарні правила для підприємств (виробничих об'єднань), цехів та дільниць, призначених для використання праці інвалідів та пенсіонерів за віком»

СП 5163-89 Санитарные правила для промышленных и городских спецпраченных по дезактивации спецодежды и других средств индивидуальной защиты

 

мінохорони здоров'я СРСР 1989.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Санітарні правила для промислових і міських спецпралень щодо дезактивації спецодягу та інших засобів індивідуального захисту»