Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

20 Оброблення деревини і виробництво виробів

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Правила техники безопасности и производственной санитарии для деревообрабатывающих цехов (участков) предприятий и организаций машиностроения

 

Президиум ЦК профсоюза рабочих машиностроения 15.02.1963 г. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії для деревообробних цехів підприємств і організацій машинобудування»

Інструкція з охорони праці для верстатників на деревообробному обладнанні

 

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на круглопиляльних верстатах

 

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на лісопиляльних рамах

 

Інструкція з охорони праці для тесляра

 

Інструкція з охорони праці під час робіт на механічному та деревообробному обладнанні

 

Інструкція з охорони праці для верстатників-розпилювачів, зайнятих подовжнім розкроєм пиломатеріалів

 

Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии при работе на деревообрабатывающих станках

 

Утв. Приказ Минжилкоммунхоз РСФСР от 19.03.80 г. № 156

Типовая инструкция по технике безопасности и производственной санитарии при работе на лесопильной раме

 

Утв. Приказ Минжилкоммунхоз РСФСР от 19.03.80 г. № 156

Инструкция по охране труда для плотников

 

Правила техники безопасности и производственной санитарии в деревообрабатывающей промышленности

 

Утверждено: Министерство лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР 11 марта 1976 г; Согласовано ЦК профсоюза рабочих Лесбумдревпрома 11 марта 1976 г; Издание 4-е

ДНАОП 0.05-3.48-82 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям деревообробного виробництва

 

Держкомпраці СРСР 12.02.1982 Постанова № 47/П-2. Зміни: 21.08.1985 Постанова №289/П-8

НАОП 1.4.72-1.07-68 Правила техники безопасности и производственной санитарии в деревообрабатывающей промышленности

 

ЦК профспілки робітників авіаоборонпрому 18.09.1968 В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії в деревообробній промисловості»

НАОП 1.5.00-8.01-81 Сводный перечень профессий работающих в лесной и деревообрабатывающей промышленности с указанием групп производственных процессов и необходимых специальных санитарно-бытовых помещений и устройств

 

мінліспапірпром СРСР 18.09.1981. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Зведений перелік професій працюючих у лісовій і деревообробній промисловості, з визначенням груп виробничих процесів і необхідних спеціальних санітарно-побутових приміщень і пристроїв»

НАОП 1.5.20-6.01-81 Рекомендації щодо зниження загазованості в цехах з виробництва деревостружкових плит

 

мінліспром СРСР 18.09.1981

НАОП 1.5.20-6.02-81 Рекомендации по организации рационального освещения в цехах древесностружечных плит

 

мінліспром СРСР 18.09.1981. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Рекомендації з організації раціонального освітлення в цехах деревостружкових плит»

НАОП 1.5.20-6.09-80 Методические рекомендации по измерению и сравнению с нормами параметров шума, вибрации, загазованности и запыленности воздуха, искусственного и естественного освещения и микроклимата на деревообрабатывающих предприятиях

 

мінліспром СРСР 1980. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Методичні рекомендації щодо вимірювання і порівняння з нормами параметрів шуму, вібрації, загазованості і запиленості повіт­ря, штучного і природного освітлення та мікроклімату на деревообробних підприємствах»

НАОП 1.5.20-6.11-83 Целевые программы по проблемам охраны труда в производстве древесностружечных плит

 

мінліспапірпром СРСР 06.12.1983. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Цільові програми з проблем охорони праці у виробництві деревостружкових плит. Методичні рекомендації»

НАОП 1.5.20-6.16-81 Оздоровлення умов праці працівників виробництва струганого шпону із деревини тропічних порід. Методичні вказівки

 

мінліспапірпром СРСР 23.07.1981

НАОП 1.5.20-6.17-81 Оздоровлення умов праці у виробництві деревинних плит. Методичні вказівки

 

мінліспапірпром СРСР 38.10.81

НАОП 1.5.20-6.18-76 Основні вимоги безпеки і ергономіки до конструкції лісозаготівельних машин та устаткування

 

мінліспром СРСР 32.04.76

НАОП 1.5.20-6.20-84 Вимоги безпеки і ергономіки до нового устаткування та технологічних процесів, що розроблюються для лісопильного виообництва

 

мінліспапірпром СРСР 10.09.1984

НАОП 7.1.20-1.15-74 Правила техники безопасности и производственной санитарии в деревообрабатывающем производстве на предприятиях потребительской кооперации

 

ЦК профспілки працівників держторгівлі і споживчої кооперації 24.04.1974. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в деревообробному виробництві на підприємствах споживчої кооперації»

НАПБ В.01.019-81/150 Правила пожарной безопасности в лесной и деревообрабатывающей промышленности

 

Затверджено: мінлісцелюлозпапірдеревообробпром СРСР 26.06.1981. Узгоджено: ГУПО МВС СРСР 01.11.78 №7/1/ 4114, ГУПО МВС СРСР 15.01.81 №7/1/ 111. діє з: 26.06.1981

НПАОП 20.0-1.02-05 Правила охорони праці в деревообробній промисловості

 

Затверджено: наказ Держнаглядохоронпраці від 31.012005 р. № 20, зареєстровано в мін'юст України 16.03 .2005 р. за № 306/10586. Із змінами: наказ МНС України 14.12.2012 р. N 1424

НПАОП 20.0-1.03-13 Правила з охорони праці під час виробництва деревоволокнистих плит

 

Затверджено: Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України 14.12.2012 N 1424, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 січня 2013 р. за N 72/22604

НПАОП 20.0-3.10-05 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників деревообробної промисловості

 

Держнаглядохоронпраці 31.01.05 наказ № 19. мін'юст України 22.02.05 за №257/10537;Зміни: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 7.11.2007 року N 259; Зареєстр. Міністерстві юстиції України 16.11.2007 р. за N 1278/14545

НПАОП 20.1-1.01-72 Правила безпечної експлуатації посудин-наповнювачів гідравлічних пресів ПР6 і ПР6Л у виробництві деревостружкових плит

 

мінліспром СРСР 25.05.1972

НПАОП 20.1-7.01-80 ССБТ. Производство древесноволокнистых плит. Требования безопасности

 

мінпапірпром СРСР 14.04.1980

ОСТ 13-171-83 Управление охраной труда в лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности

 

мінліспапірпром СРСР 29.09.1983.В реестре ДНАОП этот документ носит название «Управління охороною праці в лісовій, целюлозно-паперовій і деревообробній промисловості»

ОСТ 2.ДМ17-1-84 Устаткування деревообробне. Верстати шліфувальні. Ергономічні вимоги

 

мінверстатопром СРСР 1984

ОСТ 32.99-87 Пропитка древесины на шпалопропиточных заводах. Требования безопасности

 

міністерство шляхів СРСР 1987. В реестре ДНАОП этот документ носит название «Насичення деревини на шпалопросочувальних заводах. Вимоги безпеки»

ПІ 1.5.20-365-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на круглопиляльних верстатах для поперечного розкроювання пиломатеріалів та обрізування деталей за розмірами

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-366-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на столярних стрічкопиляльних верстатах

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-367-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на круглопиляльних верстатах та лініях для розкроювання листових і плитних матеріалів

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-368-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на фугувальних деревообробних верстатах

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-370-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на фрезерних та фрезерно-карусельних деревообробних верстатах

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-371-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на свердлильних деревообробних верстатах

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-372-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на шипорізальних деревообробних верстатах

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-373-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на циліндрових і широкострічкових шліфувальних деревообробних верстатах

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-374-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на дискових і барабанних шліфувальних деревообробних верстатах

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-375-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на лініях калібрування і шліфування деревних плитних матеріалів

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-376-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на лініях обличкування поверхонь щитів

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-377-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на лініях обличкування кромок щитів

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-378-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт по нанесенню лакофарбових матеріалів у камерах для пневматичного розпилювання

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-379-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на лаконаливних машинах

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-380-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на лініях оздоблення

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-381-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на барабанних лакірувальних верстатах

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-382-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на кромкополірувальних верстатах

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-383-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на лініях шліфування і полірування

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-432-2006 Примірна інструкція з охорони праці під час пропарювання-проварювання деревини у відкритих басейнах

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-433-2006 Примірна інструкція з охорони праці під час пропарювання-проварювання деревини у закритих басейнах

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-434-2006 Примірна інструкція з охорони праці під час лущіння шпону

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-435-2006 Примірна інструкція з охорони праці під час різання шпону та личкувальних матеріалів

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-436-2006 Примірна інструкція з охорони праці під час сушіння шпону в роликових сушарках з обігрівом топковими газами

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-437-2006 Примірна інструкція з охорони праці під час сушіння шпону в роликових сушарках з обігрівом парою

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-438-2006 Примірна інструкція з охорони праці під час лагодження шпону й фанери

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-439-2006 Примірна інструкція з охорони праці під час набирання пакетів

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 1.5.20-440-2006 Примірна інструкція з охорони праці під час пресування фанери

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 9.2.30-364-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на круглопиляльних верстатах повздовжнього розкроювання пиломатеріалів

 

Міністерство промислової політики України

ПІ 9.2.30-369-2005 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на деревообробних верстатах

 

Міністерство промислової політики України

ПОТ РМ 001-97 Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ

 

Утв. Постан.Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21.03.1997 г. № 15, Согл. Госкомлеспромом России и ЦК профсоюза работников лесных отраслей.

РД 204 УРСР 136-83 Рекомендації щодо поліпшення техніки безпеки в деревообробних цехах

 

мінжитлокомунгосп УРСР 1983