Строительный портал: строительство, недвижимость, нормативы (ДБН,СНиП,ГОСТ,ДСТУ), новости, технологии
Нормативные документы Украины

Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності

Разделы:
Сортировка: Код (позначення) Название
Методическое пособие по расчетам в аналитической части Плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий и Декларации безопасности объектов повышенной опасности

 

Государственный комитет Украины по надзору за охраной труда

Соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками при нахождении их вне государства проживания

 

Соглашение о сотрудничестве в области охраны труда

 

Типовое положение об оценке условий труда на рабочих местах и порядок применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда

 

постан. Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 03.10.1986 N 387/22-78

Правила учета дорожно-транспортных происшествий

 

Утв. Постанов. КМУ от 3.08.1993 г. № 596

Правила обліку дорожньо-транспортних пригод

 

Затверджено постановою КМУ від 03.08.1993 р. № 595

Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків

 

Постан КМУ від 23.06.1993 р. № 472

Правила возмещения собственником предприятия, учреждения и организации или уполномоченным им органом ущерба, причиненного работнику повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей

 

Постанов КМУкраины от 23.06.1993 г. № 472

Положення про комісію з безпеки дорожнього руху підприємств, установ та організацій України

 

Затв. наказом Мінтрансу України від 23.02.1994 р. № 80

Положення про наглядову раду фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

 

Затв. постан КМУ від 5.05.2000 р. № 752

Положення про головну організацію з питань розробки нових видів засобів індивідуального захисту

 

Затв. наказ Держнаглядохоронпраці України від 27.08.1998 р. № 167

Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій

 

Затверджено: постанова КМУ від 5.04.1994 р. № 227. Із змінами: постанова КМУ N 162 від 04.06.2014 р.

Совместные рекомендации государственных органов и профессиональных союзов о содержании раздела "Охрана труда " в коллективном договоре (соглашении, трудовом договоре)

 

Утв. приказ Госнадзорохрантруда Украин, Минтруда, МОЗ, ФПУ и центральные органы 5-ти отраслевых профсоюзов 26.11.93 № 138

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці

 

Затверджено: Мінпраці постанова№ 41 від 01.09.1992 р.

Класифікатор галузей законодавства України

 

Затв. Мінюст України 02.06.2004 Наказ № 43/5

Перелік заходів, виконання яких може здійснюватися за рахунок державного, галузевих, регіональних фондів охорони праці та фондів охорони праці підприємств

 

Затв. Держнаглядохоронпраці 02.06.99 Наказ № 102, Зареєстр. в Мінюсті України 7.07.1999р.за № 445/3738

Перелік прав посадових осіб (державних інспекторів) системи Державного комітету України по нагляду за охороною праці

 

Затв. Держнаглядохоронпраці України від 12.11.93

Методичні рекомендації щодо організації планування, обліку та контролю роботи органів держнаглядохоронпраці України

 

Затв. Наказ Держнаглядохоронпраці № 221 від 04.10.2004

Типове положення про державну інспекцію охорони праці Державного комітету України по нагляду за охороною праці

 

Затв. Держнаглядохоронпраці 19.06.1995 р. наказом № 92

Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

 

Затв.постан. КМУ від 25.08.2004 р. № 1112

Порядок маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах

 

Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.12.04 № 281, Держгірпромнагляд № 350 від 16.01.2007 р., Зареєст. Мінюст 19.01.05р. № 58/10338; Включено до державного реєстру НПАОП 16.01.07р №350

Положення про технічне обслуговування устаткування підприємств гірничо-металургійного комплексу

 

Затверджено: Наказ Міністерства промислової політики України 15.06.2004 N 285; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 р. за N 807/9406; Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства промислової політики N 200 від 06.06.2005 , N 695 від 07.10.2009; Назва рос. мовою: Положение о техническом обслуживании оборудования предприятий горно-металлургического комплекса.

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у системі Держпромпрнагляду

 

Затв. наказ Держпромгірнагляд від 29.06.2006 р. № 107

Порядок призначення та здійснення страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей)

 

Затв. постан. правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 22.12.2005 р. № 83

Рекомендації щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві

 

Наказ МНС України 27.06.2006 № 398

Типове положення про громадського інспектора з охорони праці

 

постанова Президії ФПУ № П-10-405.11.2004

Типове положення про комісію з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації

 

постанова Президії ФПУ № П-10-405.11.2004. до внесення змін назва була у редакції : Типове положення про комісію з охорони праці профспілкового комітету підприємства

Типове положення про представників профспілок з питань охорони

 

постанова Президії ФПУ № П-10-405.11.2004 як зміна до Положення про представників профспілок з питань охорони праці, затвердженого постановою № П-5-13 Президії ФПУ від 17.09.2003

Перелік професійних захворювань

 

Затверджено: постанова КМУ від 08.11.2000 р. № 1662. Зміни: постанова КМУ № 294 від 26.04.2017 р.

Инструкция о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты

 

Утв. Госкомитет СССР по труду и социальным вопросам и Президиума ВЦСПС от 24.05.1983 г. № 100/П-9. Допол. и изм постанов этих органов от 21.08.1985 г, № 289/П-8 и от 24 .03.1987 г. № 177/П-4.

Порядок проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

 

Затверджено постановою КМУ від 11.07.2001 р. N 826. Зміни: постанова КМУ № 1112 від 25.08.2004 р.

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру

 

Затверджено: постанова КМУ від 22.03.2001 р. № 270. Із змінами: постанова КМУ N 1356 від 21.11.2007, N 885 від 19.08.2009, N 1400 від 26.12.2011, від 19 вересня 2012 р. N 868, N 76 від 11.02.2016 р.

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров

 

Утв. приказ Госкомэкологии Россииот 08.04.98 № 199, Приложение № 1

Рекомендації щодо ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки

 

Затв. директором ННдіОП 25.12.2003 р.

Перелік питань для перевірки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування стосовно професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій та запрошення іноземних радників в Україну

 

Згідно Положення про Головне управління державної служби України затв. Указом Президента України від 2.10.1999 року № 1272/99

Перелік нормативно-правових актів з питань організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки

 

Положення про професійне навчання кадрів на виробництві

 

Затв. Наказ міністерства праці та соціальної політики України та міністерства освіти і науки України 26.03.2001 р. №127/15, Зареєстр в мінюсті України 6.04.2001 р. за №315/5506; Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 3 березня 2008 року N 92/147;

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V - VII категорій посад

 

Згідно Комплексної програми підготовки державних службовців, затв. Указом Президента України від 09.10.2000р. №1212/2000

Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов

 

Утв. Постан. Госгортехнадзора РФ от 5.06.2003 г. N 60

Відомча статистична звітність. Форма № 1-УБ

 

Затв. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 31.03.94 р. № 27, Погодж. Мінстат України

Територіальні управління Держнаглядохоронпраці України

 

Адреси експертно-технічних центрів (ЕТЦ) Держнаглядохоронпраці України

 

Cтаном на 01.01.2003р

Правила проектирования, монтажа, приемки и эксплуатации вентиляционных установок

 

Презид. ЦК профсоюза рабочих авиаоборонпрома, Протокол № 19 от 27.01.1969г.

Методичні рекомендації щодо організації Донецькою обласною державною адміністрацією та управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України в Донецькій області роботи з проведення превентивних (попереджувальних) заходів із профілактики виробничого травматизму та профзахворювань на підприємствах Донецької області

 

Затверджено: Наказ територіального управління Держгірпромнагляду у Донецькій області 20 серпня 2013 року N 855

Про судову практику в справах, пов'язаних із порушеннями вимог законодавства про охорону праці

 

Пленум Верховного Суду України, постанова N 6 від 10.10.82 ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України N 9 від 03.10.86 N 10 від 12.10.89 N 3 від 04.06.93 N 12 від 03.12.97 N 4 від 03.03.2000)

Про практику застосування судами України законодавства і виконання постанови Пленуму Верховного Суду України у справах, пов'язаних з порушеннями вимог законодавства про охорону праці

 

Пленум Верховного Суду України, постанова N 9 від 03.10.86 ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України N 3 від 04.06.93 N 12 від 03.12.97, від 12.06.2009 р. )

Про внесення змін до постанови Пленуму Верховного Суду України від 10 жовтня 1982 р. N 6 "Про практику застосування судами України законодавства у справах, пов'язаних з порушеннями вимог законодавства про охорону праці"

 

Пленум Верховного Суду України, постанова N 4 від 03.03.2000 (зі змінами, внесеними постановами Пленуму від 3 жовтня 1986 р. N, від 12 жовтня 1989 р. N 10, від 4 червня 1993 р. N 3 та від 3 грудня 1997 р. N 12)

Інструкція з оформлення органами Держнаглядпраці матеріалів про адміністративні правопорушення

 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 21.03.2003 N 72; Зареєстр. в Мінюст України 3.06.2003 р. за N 433/7754

Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці

 

Затв. Голова Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.

Рекомендації з питань діловодства в первинній профспілковій організації (профспілковому комітеті)

 

Рада федерації професійних спілок України, постійною комісією Ради ФПУ з питань організаційної роботи від 15.11.2006 р., протокол N 1

Порядок проведення перевірки стану додержання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що проводиться посадовими особами Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю та його територіальних органів

 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 21.03.2003 N 72; Зареєстр. в Мінюст України 3.06.2003 р. за N 432/7753

Методичні рекомендації щодо запровадження наставництва

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України 11 жовтня 2017 року N 1611

Методика розроблення професійних стандартів

 

Затверджено: наказ Міністерства соціальної політики України 22 січня 2018 року N 74, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2018 р. за N 165/31617

Правила проведення протиаварійних тренувань персоналу електричних станцій та мереж

 

Затверджено: Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24.12.2013 р. № 991, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 р. за № 328/25105

Про затвердження Положення про моніторинг потенційно небезпечних об'єктів

 

МНС України; Наказ вiд 06.11.2003 № 425; Зареєстровано: Мін'юст України вiд 26.12.2003 № 1238/8559

Форма N 1-ПВ (термінова, квартальна). Звіт з праці

 

Наказ Держкомстату України від 17.07.2007 р. N 223

Інструкція зі статистики кількості працівників

 

Наказ Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року N 286 Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 р. за N 1442/11722; Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету статистики України від 5 жовтня 2006 року N 466

Інструкція зі статистики заробітної плати

 

Наказ Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року N 5 Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 р. за N 114/8713

Форма N 1-ПВ (термінова, місячна). Звіт з праці

 

Наказ Держкомстату України від 17.07.2007 р. N 223

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ термінова - місячна "Звіт з праці"

 

Наказ Державного комітету статистики України від 5 жовтня 2006 року N 463 Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з праці; Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2006 р. за N 1134/13008

Порядок встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров'я, пов'язане з виконанням трудових обов'язків

 

Затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.11.95р. N 212 Про затвердження Порядку встановлення медико-соціальнимиекспертними комісіями ступеня втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров'я, пов'язане з виконанням трудових обов'язків; Зареєст. в Міністерстві юстиції України 22.03.1996 р. за N 136/1161;Із змінами N 238 від 05.08.98р.

Інструкція про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом

 

Затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України 15.11.2005 N 606 Про затвердження Інструкції про встановлення причинного зв'язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом; Зареєст. в Міністерстві юстиції України 2.12.2005 р. за N 1455/11735

Про призначення першого заступника Голови Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

 

Розпорядження від 21 січня 2009 р. N 29-р

Інструкція про застосування переліку професійних захворювань

 

Затв. наказ МОЗ України, Академії медичних наук України, Мінпраці та соцполітики України 29.12.2000 N 374/68/338,. Зареєстр. в Мінюсті України 24.01.2001р. за N 68/5259

Показники та критерії умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів

 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України № 383/55 від 31.12.97 Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.01.1998 р. за N 50/2490;

Положення про гігєнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів та Порядок оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів

 

Затв. Пост. КМУ від 13.06.1995 р. N 420, Зі змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 1405 від 15.12.97, N 627 від 07.05.98

Методика запровадження в системі Держгірпромнагляду особливого режиму організації державного нагляду

 

наказ Держгірпромнагляду від 26 квітня 2007 р. N 87

Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.( Список 1,2 )

 

Затверджено: постанова КМУ від 16.01.2003 р. №36. Із змінами: постанова КМ №1644 від 13.12.2004, №276 від 13.03.2006, від 24.02.2010 р. N 173, N 3 від 09.01.2014 р.

Правила перевезення швидкопсувних вантажів (Стаття 5 Статуту)

 

Затверджено Наказ Міністерства транспорту України від 9.12.2002 p. N 873, Зареєстровано в Мінюсті України 29.12.2002 p. N 1031/7319. Із змінами від 08.06.2011

Методичні рекомендації щодо здійснення органами держнаглядохоронпраці України державного нагляду в сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

 

Затв наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 27.07.2004р. №177. Скасовується через два місяці з дня опублікування Розпорядження КМУ від 10.03.2017 р. N 169-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади»

Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. N 1640. Із змінами: Постанова КМУ N 1356 від 21.11.2007 р., N 8 від 06.01.2010 р.

Методика нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 р. N 525, із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 року N 843

Технічний регламент безпеки простих посудин високого тиску

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 р. N 268. Із змінами: постанова КМУ від 07.12.2011 р. N 1258, № 632 від 28.08.2013 р., № 76 від 11.02.2016 р. З 13.07.2017 р. заміняється на Технічний регламент простих посудин високого тиску, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025

Технічний регламент безпеки низьковольтного електричного обладнання

 

Затверджено: постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. N 1149. Зміни: постанова КМУ від 29 серпня 2012 р. № 810, набирає чинності через шість місяців з дня опублікування. Із змінами: постанова КМУ від 08.04. 2013 р. N 235

Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) технологічної, конструкторської, технічної документації на виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці

 

Постанова КМУ №431 від 23. 06.94 р. Із змінами від 06.06.2011 р.